SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA - DEBUTANTA (SRL - D) - Kia Juridic

Potrivit OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, acestea pot fi infiintate de intreprinzatorii cu capacitate de exercitiu deplina, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au capacitatea juridica deplina de exercitiu;
 • anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
 • infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si ale prezentei ordonante de urgenta;
 • declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplinesc conditiile prevazute la litera b, pe care o depun la Registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.

Primul pas in infiintarea unui SRL-D il constituie depunerea la Registrul Comertului a cererii de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma, completata cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor, respectiv cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema.
*Firma unei societati cu raspundere limitata debutant se compune dintr-o denumire proprie, la care se adauga numele unuia sau al mai multor asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata”, la care se adauga sintagma debutant sau „SRL-D”.
Pasul doi in infiintarea unui SRL-D presupune inregistratea la ONRC a unui dosar, care va contine urmatoarele documentele:

 1. cererea de inregistrare (origina);
 2. anexa 1 privind inregistrarea fiscala;
 3. declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (original);
 4. dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 5. daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
 6. actul constitutiv (original);
 7. documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (copie);
 8. cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 9. declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis, potrivit punctului 8, rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta intrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 10. dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii);
 11. actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 12. declaratiile pe propria raspundere, dupa caz, ale fondatorilor/administratorilor/cenzorilor sau persoane fizice reprezentatnte ale persoanei juridice, numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati  (original);
 13. declaratii pe propria raspundere ale fondatorilor, din care sa rezulte ca, anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat in cadrul unei intreprinderi  constituite in sptiul economic european (original);
 14. actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 15. specimene de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);
 16. Daca este cazul:
 • avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (original);
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

 • captcha

  Please enter the CAPTCHA text

*